Gå til hovedindhold

Brugsanvisning til NemPubMed

NemPubMed giver nem adgang til at gennemføre komplekse søgninger i PubMed-databasen og indeholder både en simpel og en avanceret søgefunktion.

Indhold

  Her kan du læse mere om søge­funktionen NemPubMed, og hvordan du bruger den til nemt at finde diabetes­relevant sundheds­videnskabelig litteratur.

  Søg i NemPubMed

  Sådan søger du

  1. Vælg et relevant emne ved at tilføje det i rulle­menuen:
  2. Kombinér eventuelt flere emner ved at:

   Tilføje emner i samme rulle­menu:

   En kombination af flere emner i samme rulle­menu vil finde artikler, som inde­holder mindst ét af disse emner. F.eks. type 2-diabetes ELLER type 1-diabetes.

   eller

   Tilføje emner i nye rulle­menuer:

   En kombination af emner fordelt i flere rulle­menuer vil finde artikler, som inde­holder mindst ét emne fra hver rulle­menu. F.eks. type 2-diabetes OG kulhydrater.

  3. Vælg eventuelt en eller flere afgræns­ninger:
  4. Klik på 'Søg'-knappen.

  Klik på 'Avanceret søgning', og følg samme skridt som ved simpel søgning.

  Forskellene fra simpel søgning er, at man i avanceret søgning kan:

  • Tilføje egne søgeord i rulle­menuerne
   Du kan indtaste dine egne søgeord (på engelsk), hvis du ikke har fundet et relevant emne i rulle­menuen. Det kan være en god idé at tilføje * i slut­ningen af søgeordet, så man også fanger udgaver af ordet med andre endelser, f.eks. vil 'diabet*' fange 'diabetes', 'diabetic' og 'diabetics'. Hvis du gerne vil søge i specifikke felter i PubMed, kan du også bruge såkaldte søge­tags. Det vil sige, at du f.eks. kan tilføje '[tiab]' efter dine søgeord for at søge i titel og abstract eller '[au]' for at søge efter et forfatter­navn. Læs mere om PubMeds søgefelter og -tags (på engelsk).
  • Vælge mellem søgninger med forskelligt omfang:
   • Smal: Søgning med høj , dvs. langt de fleste artikler i søge­resultatet er relevante, men samtidig må man forvente, at nogle relevante artikler ikke bliver fundet.
   • Normal: Søgning med god balance mellem og , dvs. søge­resultatet inde­holder mange relevante artikler, men også nogle få irrelevante.
   • Bred: Søgning med høj , dvs. at flere relevante, men også en del irrelevante, artikler bliver fundet.
  • Tilføje flere afgrænsninger.

  NemPubMed indeholder mange funk­tioner, hvoraf nogle vises i selve søge­formularen, mens andre først bliver til­gængelige, når du klikker på et link, eller når et søge­resultat vises.

  I selve søge­formularen

  Når du har valgt et emne, får du adgang til en række funk­tioner ved at klikke på 'Detaljer':

  • Din søgning
   Viser en læse­venlig udgave af din søg­ning. Det vil sige, at kombina­tionen af de valg, som du har foretaget i søge­formularen, beskrives i "almin­deligt sprog".
  • Vis søgestreng
   Viser din søgning, som den ville se ud, hvis du skulle gennem­føre den samme søgning direkte i PubMed med en såkaldt søge­streng. Ved at klikke en enkelt gang på feltet kopierer du søge­strengen.
  • Åbn søgning i PubMed
   Sender din søgning til PubMed, så du kan få vist dit søge­resultat der.
  • Opret over­vågning i PubMed
   Få til­sendt en e-mail, når den søg­ning, som du har sammen­sat i søge­formularen, giver nye resul­tater. OBS! Virker kun, hvis du i den samme browser alle­rede er logget ind på PubMed, når du klikker på linket. Hvis du ikke alle­rede har en konto, skal du op­rette en NCBI-konto.
  • Nulstil
   Fjerner alle de valg du har fore­taget i for­mularen. Alle stan­dard­valg under 'Afgræs­ninger' ind­stilles, som da du startede.
  • Kopiér link
   Linket til netop den søg­ning, som aktuelt fremgår af søge­for­mu­laren, kopieres. Kan bruges til at gemme under 'Favoritter' i din brow­ser eller til at dele en specifik søg­ning med andre.

  Under hver reference i søgeresultatet

  Når der vises et søge­resultat, finder du under hver refe­rence du også en række funk­tioner:

  • Vis abstract
   Abstractet (resumeet) for den artikel, som refe­rencen henviser til, vises. Hvis der ikke findes et abstract, vises teksten 'Intet abstract'.
  • Åbn i PubMed
   Refe­rencen vises i PubMed. PubMed åbnes i en ny fane, så du kan nemt vende tilbage til fanen med din aktuelle søgning i NemPubMed.
  • Åbn tids­skrift
   Artiklen vises på det på­gæl­dende tids­skrifts hjemme­side. Der kan du læse mere om artik­len, få gratis eller købe ad­gang til hele artik­len.
  • Altmetric
   Viser en score, som af­spejler, hvor ofte den på­gældende artikel er blevet omtalt i for­skel­lige medier såsom sociale medier, nyheds­medier og vej­led­ninger. De for­skel­lige farver an­giver, hvilke medier der er om­taler i. Læs mere om Altmetric.
  • Dimensions
   Angiver hvor mange gange den på­gældende arti­kel er blevet cite­ret i andre viden­skabe­lige artik­ler. Læs mere om Dimensions.

  Når du klikker på knap­pen 'Vis abstract', finder du under abstractet yder­ligere funk­tioner:

  • Find lignende artikler
   Viser en liste med artik­ler i PubMed, som ligner den på­gæl­dende arti­kel. Listen er baseret på PubMeds søge­algo­rit­mer for, hvornår artikler minder om hin­anden. Derfor handler de ikke nød­ven­dig­vis om diabetes.
  • Find lignende forsk­nings­over­sigter
   Svarer til funk­tionen 'Find lignende artikler' oven­for med den forskel, at denne liste bliver af­grænset til artikler, der er kate­gori­seret som forsk­nings­over­sig­ter (reviews).
  • Se, hvad andre også har kigget på
   Viser en liste i PubMed over artik­ler, som flere andre også har klikket på, sam­tidig med at de har klikket på den på­gældende artikel i PubMed.
  • Download PDF af fuld­tekst­artikel (hvis til­gængelig)
   Gå direkte til PDF-ver­sionen af den pågældende artikel, såfremt den er til­gænge­lig. Nogle artikler er gratis til­gænge­lige i PDF-format, mens man skal betale for at få adgang til andre. Hvis artik­len ikke er gratis til­gænge­lig, vil du blot bliver sendt ind på tids­skrif­tets hjemme­side, når du klikker på dette link. Hvis du oplever, at der ikke sker noget, når du klikker på linket, skal du kopiere linket og ind­sætte det i en ny fane.
  • Søg efter denne artikel på Google Scholar
   Åbner refe­rencen til den på­gæld­ende arti­kel i Google Scholar, hvor du også kan gøre brug af for­skel­lige funk­tioner såsom at se, hvem der har citeret artik­len, finde for­skel­lige ver­sioner af den og rela­t­erede artik­ler.

  Om NemPubMed

  NemPubMed er en søge­funktion udviklet af Videncenter for Diabetes, som gør det nemt at søge i verdens største database med sundheds­videnskabelig litteratur, PubMed.

  Læs mere om PubMed (på engelsk)

  Du kan vælge mellem en række emner, som er relevante for diabetes. Emnerne kan kombineres, så du kan fokusere din søgning på det, som du er interesseret i.

  Vi har sammensat de kom­binationer af søgeord, som ligger bag hvert emne. Derfor kræver det intet forhånds­kendskab til database­søgning at anvende NemPubMed.

  For at kunne drage nytte af at bruge NemPubMed, skal man kunne læse, forstå og fortolke den viden­skabelige litteratur, som oftest er på engelsk. Derfor er søge­funktionen særligt egnet til dig, som f.eks. har en sundheds­viden­skabelig eller sundheds­faglig baggrund og har erfaring med at læse viden­skabelig litteratur.

  OBS! Hvis du skal lave litteratur­søgning i forbindelse med f.eks. et systematisk review, vil det ikke være nok at bruge NemPubMed. I stedet bør du overveje at få hjælp af en informations­specialist.

  Bag hvert emne eller afgræsning, som kan vælges i søge­formularen, ligger en såkaldt søge­streng. En søge­streng er den kombination af søge­ord og "koder", som man bruger, når man vil finde noget bestemt i PubMed. 

  Vi har sammensat søge­strengene, så de kan fungere hver for sig eller kombineres med OG (AND) eller ELLER (OR). På den måde kan du sammen­sætte en længere søge­streng, som matcher det, du gerne vil søge på.

  De samlede søge­strenge sendes til PubMed-databasen, og resultatet vises under søge­formularen.

  Vi udvikler og tilpasser hele tiden NemPubMed. Hvis du synes, der mangler et emne eller en funktion, hører vi meget gerne fra dig på nempubmed@videncenter­fordiabetes.dk

  Vi kan desværre ikke love, at alle ønsker om justeringer og nye emner til NemPubMed imøde­kommes.

  Sidst opdateret: 31. juli 2023